Genel

Arşiv Ne Demektir?

Arşiv sözcüğünün kökeni, eski Yunancadaki ”arkheion” sözcüğünün Latinceye geçmiş hali olan ”archivum”dur. Anlam itibariyle arşiv; resmi ya da özel kurumların, çeşitli müessese veya kişilerin işlerini yürütürken kullandıkları ve…

Oku
Genel

Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi

Modern anlamda arşivcilik konusunda ilk ciddi girişim, devrin Maliye Nazırı Safvetî Paşa‘nın 1845’te Enderun’daki tarihi belge ve defterleri bir düzen içine alma yönündeki çalışmasıdır. Tam manasıyla…

Oku
Genel

Arşivcilik Tarihi

Arşivcilik tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanır. Arşivlerin ortaya çıkışı hususunda ilk belgeleri ticari belgeler teşkil etmektedir. Eski Mısır ve Roma döneminde birçok devlet, tapınak ve…

Oku
Genel

Arşiv Türleri

Arşivler hangi kurum tarafından oluşturulduğuna, hangi arşiv malzemeleriyle oluşturulduklarına ya da ne şekilde, hangi ortamda oluşturulduklarına göre farklı şekilde sınıflandırılabilirler. Arşiv türleri bu listeyle sınırlı olmamakla…

Oku
Genel

Dijital Arşiv (Arşiv Sayısallaştırma)

Dijital Arşiv Nedir? Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi arşivcilik alanında da hayatı çok kolaylaştıran çözümler sunmaktadır. Yüz yıllar içinde fazla bir değişim göstermemiş arşivcilik uygulamaları,…

Oku