Genel

Dijital Arşivleme Nedir?

Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi arşivcilik alanında da hayatı çok kolaylaştıran çözümler sunmaktadır. Yüz yıllar içinde fazla bir değişim göstermemiş arşivcilik uygulamaları, dijital arşivleme ile beraber yepyeni…

Oku
Genel

Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi

Elektronik doküman ve arşiv yönetim sistemleri doküman ve belgeleri bilgisayar ortamına aktararak kayıt altına alan, onları güvenli şekilde saklayan ve gerektiği zaman kolayca bulunmalarını sağlayan sistemlerdir.…

Oku
Genel

Standart Dosya Planı Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim…

Oku
Arşiv

Türkiye’deki Önemli Arşivler

1- Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi: Arşiv, Osmanlı tarihi araştırmaları bakımından dünyanın en zengin arşivi olma özelliği taşımaktadır. “Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi” yalnız Türkiye’nin değil, Osmanlı İmparatorluğunun sona ermesinden…

Oku
Arşiv

Arşivcilik Nedir?

Arşivcilik, kurum ya da kişilerin yazılı, görsel, işitsel belgelerini belirli kriterlere göre tasnif ederek saklamasını, korunmasını ve ihtiyaç halinde bu belgelere hızlı şekilde ulaşılmasını mümkün ve…

Oku
Arşiv

Arşiv Ne Demektir?

Arşiv sözcüğünün kökeni, eski Yunancadaki ”arkheion” sözcüğünün Latinceye geçmiş hali olan ”archivum”dur. Anlam itibariyle arşiv; resmi ya da özel kurumların, çeşitli müessese veya kişilerin işlerini yürütürken kullandıkları ve…

Oku
Arşiv

Türkiye’de Arşivciliğin Tarihi

Modern anlamda arşivcilik konusunda ilk ciddi girişim, devrin Maliye Nazırı Safvetî Paşa‘nın 1845’te Enderun’daki tarihi belge ve defterleri bir düzen içine alma yönündeki çalışmasıdır. Tam manasıyla…

Oku
Arşiv

Arşivcilik Tarihi

Arşivcilik tarihi MÖ 2000’li yıllara kadar uzanır. Arşivlerin ortaya çıkışı hususunda ilk belgeleri ticari belgeler teşkil etmektedir. Eski Mısır ve Roma döneminde birçok devlet, tapınak ve…

Oku